KÖSTER AGB

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

KOESTER Polska Sp. z o.o.

§ 1. Uwagi ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę KOESTER Polska Sp. z o.o.

 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia Kupującego.

 3. Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stosunkach handlowych z KOESTER Polska Sp. z o.o. przyjęcie przez niego ogólnych warunków sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważane jest za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

§ 2. Warunki dostawy i odbioru towaru

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie zamówienia, potwierdzonego przez KOESTER Polska Sp. z o.o.

 2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, ilość i rodzaj zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy oraz powinno być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli KOESTER Polska Sp. z o.o potwierdzi faksem jego przyjęcie.

 4. Czas realizacji zamówienia na towary standardowe (załącznik nr 3) wynosi 4 dni robocze od daty potwierdzenia zamówienia. Na towary niestandardowe czas realizacji zamówienia każdorazowo zostanie określony indywidualnie.

 5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez KOESTER Polska Sp. z o.o. na skutek działania siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. niezawinione przez KOESTER Polska Sp. z o.o. przerwy w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia na skutek zarządzeń odnośnych władz, strajków, klęsk żywiołowych, itp.

 6. Wydanie zamówionych towarów, w zależności od ustaleń stron, może nastąpić przez:

§ 3. Wysyłka towaru

 1. Z chwilą dowozu towaru do miejsca rozładunku wskazanego przez klienta i wydania towaru Kupującemu, wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty towaru lub jego uszkodzenia przechodzą na Kupującego. Zasada ta jest zachowana, gdy przewóz towarów jest zorganizowany i opłacony przez KOESTER Polska Sp. z o.o.

 2. Przy odbiorze własnym towaru wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty towaru lub jego uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą załadunku towaru na środek transportowy Kupującego.

 3. Obowiązkiem Kupującego jest należyte przygotowanie i organizacja rozładunku.

 4. Odbiór towaru potwierdzony zostaje czytelnym podpisem osoby upoważnionej przez Kupującego oraz datą w dokumencie dostawy.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny określone w cenniku detalicznym KOESTER Polska są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT. Ceny podane są loco magazyn KOESTER Polska w Krakowie

§ 5. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu faktury lub zgodnie z pisemnie uzgodnionym terminem płatności. Kupujący staje się właścicielem towaru po dokonaniu całkowitej zapłaty za ten towar, w ustalonych terminach. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w ustalonym terminie, wówczas KOESTER Polska Sp. z o.o. ma prawo odebrać swój towar od Kupującego. KOESTER Polska Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony.

 2. Datą zapłaty za towar przez Kupującego jest data wpływu należności na konto KOESTER Polska Sp. z o.o. W przypadku opóźnieniazapłaty KOESTER Polska Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia ponad termin płatności określony na fakturze. Odsetki za opóźnienie liczone są od następnego dnia, po upłynnięciu terminu płatności.

 3. Zgłoszenie reklamacjinie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do KOESTER Polska Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie.

 2. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze. Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który zrealizował dostawę. Kopię listu przewozowego należy przesłać do KOESTER Polska w dniu następnym po rozładunku towaru. Pismo z reklamacją jakościową należy przesłać do Biura Sprzedaży w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia wady jakościowej załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Wady ukryte powinny być zgłaszane przez Kupującego niezwłocznie po ich wykryciu.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną KOESTER Polska Sp. z o.o. według swego uznania albo wymieni towar na nowy, wolny od wad lub uzgodni stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych odszkodowań.

 4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie.

 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

 6. KOESTER Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

 7. W przypadku odbioru własnym środkiem transportu reklamacje dotyczące ilości i uszkodzeń produktów i opakowań nie będą rozpatrywane po odbiorze towaru.

 8. KOESTER Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy:

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 2. KOESTER Polska Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do ugodowego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby KOESTER Polska Sp. z o.o. Sprawy nie uregulowane, oraz wszelkie zmiany w niniejszych warunkach, wymagają formy pisemnej.

 

Kraków, dnia 3.01.2011

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków
ul. Powstańców 127/14

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America